Informácie - Ochrana osobných údajov | Orient Travel - Cestovná Kancelária

Informácie

Ochrana osobných údajov

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s poptávanými službami a zejména v souvislosti s uzavřenými smlouvami o službách cestovního ruchu nebo smlouvami o zájezdu (dále jen Smlouva).

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás důležitá, a proto dbáme jak na bezpečnost našeho interního elektronického systému, systému předávání informací a dokumentů i na výběr našich obchodních partnerů. Zároveň respektujeme ujednání, která doporučuje Asociace cestovních kanceláří, jejíž jsme členy.

Kdo je správce osobních údajů

….

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro uzavření Smlouvy můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. Pro zajištění co nejvíce vhodného pobytu můžeme také zpracovávat i údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu (např. požadavek na dietní stravu při zájezdu, místa v autobuse apod.). Když budou Vaše údaje o zdravotním stavu nutné k zajištění odpovídajících služeb, budeme je zpracovávat výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu.
 
Naše stránky používají cookies. Tyto cookies slouží k mnoha účelům. Funkční cookies zajišťují funkčnost webu, bez nich by web správně nefungoval (např. starají se o menu apod.). Statistické cookies sbírají anonymní data o návštěvnosti webu a chování návštěvníků. Díky nim pak můžeme vylepšovat naše služby. Marketingové cookies sledují také návštěvníky webu s cílem zobrazování reklamy, která je pro uživatele relevantní. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.
 
Když nám prostřednictvím našich stránek zašlete e-mail obsahující údaje jako např. jméno nebo e-mailová adresa, použijeme je pouze pro zasílání Vámi vyžádaných informací. Když je přístup a odeslání zprávy z našich wwww.zasluncem.cz podmíněn poskytnutím osobních údajů, pracujeme s nimi pouze při plnění svých povinností a nepoužijeme je k jiným účelům.
 
Za účelem zkvalitňování služeb nahráváme s Vaším předchozím souhlasem telefonické hovory na naší klientské lince. Jestliže nebudete s nahráváním hovoru souhlasit, můžete využít jiných komunikačních kanálů, např. e-mail.

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zaslat Vámi požadované informace o cestovních službách a jejich cenách a uzavřít případně Smlouvu, pro správu Smlouvy a související evidenci, zasílání zákonných informací k čerpání služeb atd.

Komunikace s pracovníky cestovní kanceláře je monitorována a archivována dle požadavků zákonných norem. Uzavření Smlouvy není možné bez zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat např. pro splnění regulatorních požadavků, pro statistická hlášení apod. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona 159/99 Sb. O některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu jsou dle GDPR podřazeny pod náš oprávněný zájem.
  
Našim oprávněným zájmem je taktéž zpracování Vašich osobních údajů pro zajištění IT operací a jejich bezpečnosti, a také pro prevenci a vyšetřování, zejména pokud jde o podezření z podvodu při placení nebo čerpání cestovních služeb.

Jak ukládáme osobní údaje

Smlouvy s osobními údaji ukládáme na servery našeho interního systému nebo v listinné podobě do uzavřených kancelářských celků a na žádost Vám z něj můžeme poskytnout výpisy.
 
Při sjednání Smlouvy elektronickou formou se Smlouva uzavírá v jednotlivých krocích stanovených technickým řešením rezervačního systému. Při zadávání údajů Vám systém umožňuje identifikaci a opravení případných chyb.

Co když osobní údaje odmítnete poskytnout

Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme bohužel uzavřít Smlouvu, resp. poskytnout cestovní služby.

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů, nejvýše však 10 let. Poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje máme právo zpřístupnit třetí straně (ubytovatel, dopravce, delegát, pojišťovna) a to výhradně pro zajištění služeb cestovního ruchu uvedených ve Smlouvě. Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci či smluvní zpracovatelé, zejména ubytovatelé, smluvní cestovní agentury, hoteliéři, dopravci, delegáti, poskytovatelé IT služeb.V případě zájmu Vám poskytneme soupis smluvních zpracovatelů, včetně předmětu jejich činností.

Jaká jsou Vaše práva

Na vyžádání jsme povinni Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů či je opravit. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromí či se zákonným stavem, tuto situaci Vám vysvětlíme nebo nežádoucí stav odstraníme, pokud to není v rozporu s jinou zákonnou normou. Když Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Když dochází ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování a Vy jste zjistili, že tím dochází ke zpracování, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s právními předpisy, máte právo na vznesení námitky.
 
Dále máte také právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 
Když dochází ke zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat.

Na našich webových stránkách v části věnované ochraně osobních údajů naleznete:

  • tuto informaci,
  • přehled kontaktních údajů, kde můžete vznést dotaz nebo námitku k této problematice
  • další aktuální informace vztahující se k tomuto tématu.

účel spracúvania osobných údajov

právny základ

činnosti spadajúce pod uvedený účel

poskytovanie služieb cestovnej kancelárie

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy; pre osobitnú kategóriu osobných údajov čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR výslovný súhlas ALEBO § 78 ods. 5 ZoOOÚ osobitný právny predpis

príprava ponuky cestovných služieb, uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, komunikácia s cestujúcimi/klientami a inými osobami, vykonávanie úkonov nevyhnutných na plnenie zmluvy, napr. komunikácia s tretími stranami ako Cestovná kancelária, dopravca, prenos údajov do zahraničia (v rámci EHS ako aj do tretích krajín), iné činnosti podľa bodu 3.1. (d) Kódexu

oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená

poskytovanie služieb cestovnej agentúry

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy; pre osobitnú kategóriu osobných údajov čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR výslovný súhlas ALEBO § 78 ods. 5 ZoOOÚ osobitný právny predpis

komunikácia s klientom, zistenie jeho požiadaviek, vyhľadanie ponúk vhodných pre klienta, činnosti smerujúce k obstaraniu uzatvorenia zmluvy pre klienta, ponuka a predaj jednotlivých cestovných služieb a s tým súvisiaci prenos údajov k tretím stranám a do zahraničia, iné činnosti podľa bodu 3.1 písm. (e) Kódexu

oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená

reklamácie

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR osobitný predpis

činnosti a úkony nevyhnutné na vybavenie reklamácie v súlade s osobitnými právnymi predpismi

vernostný program

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem ALEBO čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas

vedenie zoznamov cestujúcich a klientov na účely poskytovania vernostných zliav, bodov a bonusov

marketing

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem

zasielanie newslettra - pri klientoch a cestujúcich na základe oprávneného záujmu, pri neznámych záujemcoch o newsletter na základe súhlasu; zaslanie katalógu či iných propagačných materiálov - podobne ako newsletter; zverejňovanie fotografií zamestnancov alebo klientov/cestujúcich na webovej stránke, sociálnych sieťach či marketingových materiáloch - podľa okolností na základe oprávneného záujmu alebo súhlasu, zverejňovanie recenzií a referencií klientmi/cestujúcimi - podľa okolností na základe oprávneného záujmu alebo súhlasu; zasielanie sviatočných pozdravov klientom a obchodným partnerom - na základe oprávneného záujmu; marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov a cestujúcich; cielená online reklama a vyhodnocovanie jej úspešnosti ako aj údaje získavané v rámci webových stránok ako cookies či IP adresy – podľa okolností na základe súhlasu alebo oprávneného záujmu

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas

spotrebiteľské súťaže

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas

súťaže usporadúvané na web stránkach, sociálnych sieťach, pre vlastných klientov a cestujúcich či iné súťaže pre fyzické osoby, vyhodnotenie súťaže, zverejnenie výhercu, príp. fotografie s ním pri odovzdaní výhry, zaslanie výhry

zaistenie bezpečnosti, ochrana majetku, života a zdravia prevádzkovateľa a tretích strán

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem

kamerové systémy, bezpečnostné prístupové a dochádzkové systémy (biometrické, fotografia, čip), logovanie (zaznamenávanie a riadenie prístupov do systémov, aplikácií)

účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu, štatistické účely

čl. 89 GDPR, článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR, § 78 ZoOOÚ

 

personálna a mzdová agenda

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR osobitný právny predpis, čl. 9 ods. 2 GDPR, § 78 ZoOOÚ

v rámci bezpečnej personálnej a mzdovej agendy je možné zverejňovať a sprístupňovať osobné údaje zamestnancov v rozsahu vizitky (§ 78 ods. 3 ZoOOÚ)

účtovná agenda

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR osobitný právny predpis (zákonná povinnosť), § 78 ZoOOÚ

 

výkon práv dotknutých osôb

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR osobitný právny predpis (zákonná povinnosť)

vedenie evidencie podaných žiadosti o výkon práv dotknutých osôb a ich vybavenia

1.1. Prípady spracúvania osobných údajov v postavení sprostredkovateľa

spracovateľské činnosti

prevádzkovateľ

sprostredkovateľ

sprostredkovanie cestovných služieb a zájazdov v mene prevádzkovateľa (v rozsahu podľa bodu 3.3. písm. (b) a (c) Kódexu

cestovná kancelária, cestovná agentúra, obchodník, iný poskytovateľ cestovných služieb, handlingový partner či partnerská cestovná kancelária v zahraničí zabezpečujúca služby v danej krajine

cestovná kancelária, cestovná agentúra

sprostredkovanie doplnkového poistenia podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

poisťovňa

cestovná kancelária, cestovná agentúra

text